Eye mosaic

Hand-cut, custom design eye mosaic.

Custom eye mosaic

custom eye process detail

 

Hand-assembled. Detail shot.